Пошук

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

 

У К Р А Ї Н А

ЛУКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 ___________________________________________________________

44810, Волинська обл., Ковельський р-н, смт Луків, вул. Незалежності, буд. 7

 E-mail: lukiv_sel_rada@ukr.net

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

«Детальний план території для нового будівництва

системи газопостачання зерносушарки по вул. Смідинській, 6

у смт. Луків Волинської області»

 

Інформація про замовника СЕО:

44810, Волинська обл., Ковельський р-н, смт Луків, вул.Незалежності, буд. 7

Луківська селищна рада Ковельського району Волинської області

 

Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв'язок з іншими ДДП:

Детальний план території для нового будівництва системи газопостачання зерносушарки по вул. Смідинській, 6 у смт. Луків Волинської області розроблений згідно рішення Луківської селищної ради  №9/9.3 від 25.05.2021 року.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розробленні детального плану території для нового будівництва системи газопостачання зерносушарки по вул. Смідинській, 6 у смт. Луків Волинської області, враховують: генеральний план селища Луків, схему планування території Волинської області.

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

 

Територія детального плану розташована по вул. Смідинській, 6 у смт.Луків Волинської області.

Площа ділянки проектування - 2,7454 га

Кадастровий номер: 0725555400:01:005:0017

 

З північної сторони територія ділянки проектування обмежена проектованими червоними лініями вулиці (20 м), з східної сторони - виробничими територіями, з південної сторони – територією транспортної інфраструктури, з західної сторони - територією транспортної інфраструктури, виробничою територією, проектованими червоними лініями вулиці (20 м).

Навколо детального плану території  розташовані виробничі території, території транспортної інфраструктури та озеленення.

Територія вільна від багаторічних зелених насаджень.

На території ДПТ проходять лінії електропередач потужністю 10 кВ та розташована трансформаторна підстанція.

Проектом передбачено нове будівництво системи газопостачання зерносушарки по вул. Смідинській, 6 у смт. Луків Волинської області.

 

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії  видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

 

 

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення - в проектні СЗЗ потрапляють території транспортної інфраструктури та виробничі території, житлова забудова знаходиться за межами СЗЗ.

 

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– в період будівництва об’єктів вплив на водне середовище відсутній;

 в процесі експлуатації вплив на водне середовище відсутній;

– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів будівництва та експлуатації, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

–  акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

б) для територій з природоохоронним статусомтериторія яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення транскордонний плив відсутній.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Не передбачаються.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;

 • статистичну інформацію;

 • інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП;

 • дані моніторингу стану довкілля;

 • інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;

 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).

 • повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

 

     В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району та підвищення якості  життя населення.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів проектування доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

 

 • влаштування очисних споруд відведення поверхневого стоку з території, встановлення контейнерів для  збору побутових відходів;

 • земельні ресурси – верхній родючий шар грунту буде зніматися, складуватися і використовуватися під час озеленення території.

 

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

 

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Луківська селищна рада Ковельського району Волинської області.

44810, Волинська обл., Ковельський р-н, смт Луків,

вул. Незалежності, буд. 7

Контактний email:  ukiv_sel_rada@ukr.net

 

 

 

 

Голова Луківської селищної ради                                     А.Я.  Климук

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь