Пошук

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ «Схема планування частини території Ковельського району в межах Луківської селищної ради»

1. Замовник: Луківська селищна рада Ковельського району Волинської області.

2. Вид та основні цілі документу державного планування та його зв'язок з іншими документами державного планування

«Схема планування частини території Ковельського району в межах Луківської селищної ради» розробляється відповідно до Розпорядження Голови Ковельської районної державної адміністрації Волинської області №150 від 16 липня 2021 року «Про розроблення схеми планування частини території Ковельського району в межах Луківської селищної ради»

Схема планування території є планувальною документацією, що розробляється на регіональному рівні у розвиток Генеральної схеми планування території України та визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин. Після затвердження схема планування стане основним інструментом регулювання, планування, забудови території громади.

Мета роботи – створення територіально-планувальних передумов для забезпечення сталого розвитку території громади з урахуванням суспільних, державних, громадських та приватних інтересів.

«Схема планування частини території Ковельського району в межах Луківської селищної ради» пов'язана з іншими документами державного планування:

  • Стратегія сталого розвитку «Україна-2030»,

  • Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року;

  • Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки;

  • Стратегія регіонального розвитку Волинської області на період до 2027 року;

  • Схема планування території Волинської області.

 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування – «Схема планування частини території Ковельського району в межах Луківської селищної ради» та реалізація проектних рішень може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як ґрунт, ландшафт,  повітря, поверхневі води:

- забруднення атмосферного повітря викидами від основних та допоміжних технологічних процесів;

- забруднення атмосфери викидами від транспортних засобів;

- утворення та відведення стічних вод;

- утворення промислових та побутових відходів;

- акустичний вплив (шумове забруднення під час будівельних робіт);

- видобування артезіанської води;

- вилучення площ земель під виробничі об'єкти;

- вплив при виконанні підготовчих та будівельних робіт;

-   вплив на воді об'єкти при проведенні робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок.

 

б) для територій з природоохоронним статусом:

В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування –  «Схема планування частини території Ковельського району в межах Луківської селищної ради» буде виконано оцінку відповідності встановлених містобудівних регламентів територіальних зон вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотримання режиму господарського використання природоохоронних територій.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від реалізації документа державного планування – «Схема планування частини території Ковельського району в межах Луківської селищної ради»  – відсутні.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Схемою планування передбачається удосконалення планувальної структури громади. Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку громади, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природної і культурної спадщини.

Альтернативним варіантом є відмова від запланованої діяльності, так званий «нульовий варіант» без впровадження проектних рішень.

При цьому розглядається вплив на довкілля та прогноз його змін (наскільки вони можуть бути оцінені на базі наявної екологічної інформації та сучасного рівня наукових знань) без реалізації документу державного планування.

Не затвердження документу державного планування – унеможливлює ефективне регулювання землекористуванням на території громади та здійснення містобудівної діяльності. Виправданими альтернативами, які необхідно розглянути в такому випадку, є прийняття рішення про розроблення генеральних планів кожного населеного пункут Луківської громади.

 

6. Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища

При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження:

- визначення цілей охорони довкілля, в тому числі здоров'я населення, з урахуванням існуючої екологічної ситуації в регіоні;

- розгляд стратегічний цілей та проблем в інших актах законодавства;

- аналіз природних умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

- прогноз можливих змін в природних екосистемах при реалізації запланованої діяльності та пропозиції щодо перспективного моніторингу стану довкілля після реалізації рішень проекту державного планування.

Під час стратегічної екологічної оцінки використовуватимуться такі методи та критерії:

- метод цільового аналізу - дозволить встановити відповідність рішень проекту містобудівної документації екологічним цілям, визначеним містобудівною документацією та забезпечення безпечного для здоров'я населення середовища існування;

- застосування альтернативних сценаріїв дозволить оцінити альтернативні шляхи просторового розвитку селища та їх екологічні та соціальні наслідки

- аналіз на відповідність містобудівної документації вимогам ДБН, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища;

- врахування зауважень та пропозицій до проекту містобудівної документації.

 

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки для запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування передбачається провести аналіз містобудівних регламентів стосовно обмеження використання земельних ділянок у зонах з особливими умовами використання територій, які встановлюються на підставі схеми планувальних обмежень, що розповсюджуються на територію громади, схеми інженерної підготовки та зон охорони пам’яток культурної спадщини.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  і складається з наступних розділів:

1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Схема планування частини території Ковельського району в межах Луківської селищної ради» подаються до:

Луківська селищна рада Ковельського району Волинської області за адресою: 44810, Волинська обл., Ковельський р-н, смт Луків, вул. Незалежності, буд. 7

відповідальна особа  - селищний  голова  А.Я.Климук

Строки подання

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення цієї заяви до 25  жовтня 2021 року (відповідно до пп.5,6 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь